Plesca Liuba

Plesca Liuba

Perioada Februarie 1992 – până în prezent Funcţia sau postul ocupat Director al Liceului Teoretic ”Meșterul Manole” Principalele activităţi și responsabilităţi Managementul instituției școlare, implicit următoarele responsabilități: ♦ implementarea politicilor educaționale din învățămîntul secundar general; ♦ elaborarea și aplicarea proiectelor strategice instituționale; ♦ organizarea procesului educațional la treapta preșcolară, primară, gimnazială și liceală; ♦ coordonarea și dirijarea a mai multor tipuri de consilii în instituție; ♦ dezvoltarea resurselor umane și curriculare; ♦ evaluarea și monitorizarea activității instituționale; Perioada August 1982 - până în prezent Funcţia sau postul ocupat Profesoară de limba și literatura română în Școala Medie nr. 1 Sălcuța (astăzi Liceul Teoretic ”Meșterul Manole”) Principalele activităţi si responsabilităţi Activități didactice de predare-învățare a limbii române, de instruire practică și de evaluare, conform Planului-Cadru, integrînd responsabilități specifice: ♦ realizarea Curriculumului modernizat la limba și literatura română; ♦ cultivarea valorilor naționale și promovarea lecturii; ♦ pregătirea elevilor pentru susținerea Examenului de Bacalaureat; ♦ pregătirea și motivarea elevilor pentru participare la Olimpiadele raionale și republicane de limba și literatura română; ♦ organizarea unui număr considerabil de activități extracurriculare și concursuri dedicate limbii și literaturii române; ♦ participarea în Comisiile de evaluare a examenelor la limba și literatura română la toate treptele de școlaritate; ♦ coordonarea Comisiei metodice de Limba și literatura română și Istorie în perioada 1982-2015. Educaţie şi formare Perioada 2011-2013 Calificarea / diploma, obţinută Diplomă de master în Științe ale Educației, Specializarea Management educațional Domenii principale studiate / competenţe dobândite Domenii principale studiate: - Politici educaționale - Bazele managementului educațional - Management de curriculum - Managementul calității - Managementul resurselor umane - Marketing educațional - Metode avansate de cercetare și analiză pedagogică managerială - Managementul performanței - Tehnologii informaționale și de comunicare - Leadership autentic - Management financiar Competențe : ♦ Dirijarea eficientă a procesului instructiv-educativ; ♦ Asigurarea realizării prevederilor legislației din domeniul învățămîntului; ♦ Crearea condițiilor optime pentru cea mai completă dezvoltare a elevului și a cadrelor didactice; ♦ Abilitatea de dirijare și unificare a colectivelor diverse ca pregătire profesională și ca opțiune didactică. Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”, mun. Chișinău, R. Moldova. Perioada 1978-1982 Calificarea / diploma, obţinută Diplomă de licență în Filologie Specialitatea Limba și literatura română Calificarea Profesoară de limba română Domenii principale studiate / competenţe dobândite Domenii principale studiate: - Teoria literaturii - Metodica predării limbii și literaturii române - Istoria limbii române - Genealogia limbii române în contextul limbilor de proveniență romană Competențe : ♦ Interpretarea teoriilor lingvistice și literare, a istoriei limbii și literaturii române; ♦ Aplicarea metodelor de analiză și sinteză în elaborarea proiectelor de cercetare din domeniul limbii și literaturii române; ♦ Evaluarea unei situații etice din perspectivă filologică; ♦ Proiectarea, dirijarea și evaluarea procesului de instrure. ♦ Metodologia predării limbii și literaturii române. Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”, mun. Chișinău, R. Moldova. Gradul didactic / managerial deţinut Grad didactic ÎNTÎI Grad managerial ÎNTÎI Numele şi tipul altor instituţii de învăţământ / furnizori de formare - Institutul de Științe ale Educației - ProDidactica - Platforma educațională eTwinning - Casa Corpului Didactic București - Institutul Cultural Român - Centrul European Wergeland, Polonia - Uniunea Europeană/ Comisia Europeană Educație (Turcia) Aptitudini şi competenţe personale Limba maternă Limba română Limbi străine cunoscute Limba Franceză Citirea Scrierea Vorbirea Excelent □ □ □ Bine  □ □ Satisfăcător □   Slab □ □ □ Limba Engleză Citirea Scrierea Vorbirea Excelent □ □ □ Bine □ □ □ Satisfăcător □ □ □ Slab    Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate de organizare și experiență managerială prin: - Leadership excelent, capacități decizionale, competențe excepționale de organizare, coordonare, ghidare, comunicare și creare a unui climat psihologic prielnic pentru activitatea eficientă a 66 de angajați ai liceului; - Organizarea, proiectarea, și executarea politicilor bugetar-fiscale, în calitate de ordonator secundar de buget; - Organizarea în instituție a seminarelor teoretico-pratice și metodologice de formare profesională, la nivel republican și raional; - Organizarea și elaborarea de proiecte educaționale și de dezvoltare a a instituției (Youth in Action); - Organizarea și desfășurarea excelentă a Seminarului Metodologic Republican ”Școala și Biserica – parteneriat pentru educație” cu genericul ”Valori în acțiune: Tinerii în școală, biserică și comunitate”; - Organizare eficientă și desfășurare calitativă a examenelor de absolvire a învățămîntului general obligatoriu și a examenelor de Bacalaureat; - Președinte al comisiilor locale de atestare, a CMI, membru al comisiei de contestare a lucrărilor la concursul raional pe discipline; - Organizarea, desfășurarea ori monitorizarea a 28 de proiecte europene eTwinning; - Optimizarea procesului educațional prin atragerea fondurilor internaționale (proiect în deplină desfășurare) pentru îmbunătățirea mediului de muncă și învățare. - Competențe excepționale de organizare și coordonare a lansărilor de carte, a manifestărilor științifice, a conferințelor republicane cu diferite tematici, a proiectelor sociale și educaționale, de dezvoltare a instituției școlare și a comunității; - Organizarea întîlnirilor cu personalități notorii din cultura românescă; - Organizarea și dezvoltarea continuă a 18 parteneriate școlare internaționale, naționale și regionale; - Organizarea și realizarea schimbului de experiență cu instituțiile de învățământ din republică (r. Cimișlia, r. Ștefan-Vodă, r. Anenii Noi) în promovarea educației pentru democrație civică în cadrul instituției (în parteneriat cu Consiliul Europei și Centrul Educațional Wergeland); - Organizarea și desfășurarea manifestării cultural-istorice ”Marea Unire – inestimabil patrimoniu”; - Autor și manager de proiect ABC – ul Familiei (know-how educațional); - Autor și manager de proiect Recreația muzicală – Cîntecul Patriotic (Know-how educațional); - Manager de proiect Tinerii construiesc poduri ecologice, Fundația Est-Europeană ; ”Un râu curat într-un sat modern”, ”Veșnicia s-a născut la sat”; - Manager de proiect ”Lecturi în familie” (know-how personal); - Membru de echipă în proiectul ,,Fii prima sursă de informare în localitatea ta!”; - Fondatorul Teatrului Poetic Comoara (Acreditat la Ministerul Culturii); - Activități de marketing educațional prin promovarea ofertei educaționale a școlii (deplasări la gimnaziile din împrejurimi, elaborarea și distribuirea bucletelor); - Inițiator al excursiilor și deplasărilor tematice în țările Europei, pentru valorificarea și promovarea fondului intelectual al instituției; Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Posed computerul la nivel aplicativ bun: Microsoft office (Word, Excel, Acces, Power Point); Prezi; Portalul eTwinning; Alte competenţe şi aptitudini relevante funcţiei Perfecționare și formare didactică și managerială prin: - Certificat: Formare continuă la specialitatea Limba și literatura română (școala națională), 16.11.2015-05.12.2015. - Certificat: Formare continuă la specialitatea Management educațional, 23.02.2015-14.03.2015. - Program de Formare profesională continuă ”Formare de formatori în educația adulților”, în cadrul proiectului ”Contribuții la profesionalizarea practicienilor în educația adulților”, Centrul Educațional PRO DIDACTICA, mun. Chișinău, octombrie-decembrie 2016. (104 ore) - Certificat: Școala de Toamnă ”EduCamp”, dedicată consolidării capacităților manageriale și inovație în educație, organizat de Ministerul Educației în colaborare cu Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC, 24-30 octombrie 2015. - Certificat: Proiectul Internațional ”Implementarea standardelor de calitate a instituțiilor de învățămînt primar, gimnazial și liceal din Republica Moldova din perspectiva școlii prietenoase copilului”, 18-20 mai 2015. - Certificat: Proiectul Internațional ”Managementul inovațiilor pedagogice în școală”, 03.10.2014-25.06.2015. - Certificat: Proiectul Internațional ”Inovații pedagogice în școala incluzivă”, 03.10.2014-25.06.2015. - Diplomă: Proiectul Internațional de Parteneriat Interșcolar ”14 Martie – Ziua Internațională a numărului Pi”, ediția II, 03.03.-14.03.2015. - Certificat eTwinning: Proiectul European ”Song trough Europe”, 14.02.2015. - Certificat eTwinning: Proiectul European ”Tweaster”, 22.01.2015. - Certificat eTwinning: Conferința Finală eTwinning Plus 2014: Proiecte de succes, 18.12.2015. - Diplomă: Proiectul Internațional educațional de parteneriat interșcolar: ”10 Decembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Omului”, ediția a II-a, ianuarie 2015. - Diplomă: Proiectul internațional educațional de parteneriat interșcolar: ”10 Decembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Omului”, ediția a I-a, 10.12.2014. - Certificat eTwinning: Proiectul European ”My Wonderful School Life”, 28.11.2014. - Certificat eTwinning: Proiectul European ”The Harmony of Nature (3) – The Harmony of Light”, 26.10.2014. - Certificat: Proiect Internațional ”The Universal Values in Tales”, organizat de programul UE ”Youth in Action”, 28.04.2014. - Diplomă: Simpozion regional ”eTwinning – o comunitate de învățare”, or. Galați, 22.03.2014. - Diplomă: Proiect Internațional de Parteneriat Interșcolar ”14 martie – Ziua Internațională a numărului Pi”, ediția I, 2014. - Certificat: Academia New Media, ediția II, 17.11.2013. - Certificat: The Summer Academy ”Democracy at School”, Centru European Wergeland, cu deplasare în Varșovia, 14.07.2013. - Certificat: Proiect Internațional ”Gaining the universal values in Basic Education”, organizat de programul UE ”Youth in Action”, desfășurat în Tekirdag, Turcia, 01.11.2012-06.11.2012. - Certificat: Proiect Internațional, Turcia, Malkara, pentru prezentarea programului ”Rolul valorilor universale în educația autohtonă”, 06.11.2012. - Certificat: Seminarul instructiv ”Management financiar”, 08.-10.12.2011. - Certificat: Formator local în cadrul Proiectului ”Educație de calitate în mediul rural din Republica Moldova”, finanțat de Banca Mondială, 05.03.2011 – 27.03.2011. - Certificat: Formator local în cadrul Proiectului ”Implementarea curriculumului modernizat de liceu”, august, 2010. Perfecționare științifică: - Studii de masterat la specialitatea ”Management educațional”, teza de master ”Managementul ședinței. Procesul decizional”. - Certificat: The Summer Academy ”Democracy at School”, Centru European Wergeland, cu deplasare în Varșovia, 14.07.2013. Alte formări relevante: - Certificat: Seminarul instructiv ”Management financiar”, 08.-10.12.2011. - Certificat: Proiect Internațional ”Gaining the universal values in Basic Education”, organizat de programul UE ”Youth in Action”, desfășurat în Tekirdag, Turcia, 01.11.2012-06.11.2012. Articole și publicații cu caracter didactic, științific și managerial: - Aptitudini jurnalistice manifestate pe tot parcursul activității pedagogice (experiență de muncă la Televiziune (corespondent); corespondent la Radio Moldova; corespondent netitular la presa pentru tineret; corespondent la ziarul raional); 25 de publicații în mass-media, în ultimii 9 ani; - Autoare de poezie, versuri editate în două antologii de poezie : ”Semănători de lumină”, ”20 Tineri poeți”; - Autoare a mai multor tehnici de lucru în cadrul lecției (Know-how): Să ne construim cetate, Firul Ariadnei, etc; - Recenzent și experimentator de manual școlar: • ”Literatura română”, clasa a XII-a, autor: C. Șchiopu, ed. Litera 2007; • ”Literatura română”, clasa XI-a, autor: C. Șchiopu, ed. Litera 2006; • ”Literatura română”, autor: C. Șchiopu, clasa X-a, ed. Litera 2004. - Redactorul revistei școlare Ad Litteram; - Administrator al paginii individuale a liceului pe rețelele de socializare; - Autoare ori prezentă în 33 de articole cu tentă educațională; - Autoare a peste 20 de texte cîntate. Alte competențe și aptitudini relevante funcției: - Aprigă promotoare a valorilor naționale; - Verticalitate, punctualitate, comunicare eficientă, preocupare pentru performanță, seriozitate, ambiție, disciplină. - Talent oratoric, expresivitate, cunoașterea instrumentariului lingvistic pentru diferite domeniu; - Abilități excelente de interacțiune cu elevii și angajații, intervenție eficientă într-o situție conflictuală; - Capacități pronunțate de a convinge, formator de opinie; - Promovarea și dezvoltarea culturii organizaționale a școlii și implementarea programului de învățare și reușită școlară; - Competențe pronunțate regizorale (regizare a peste 15 spectacole poetice); - Voluntariat și spirit civic, participare activă la activități de sădire a arborilor, de curățenie a cimitirului sătesc, de revitalizare a fântânilor din localitate în cadrul proiectului ”Hai, Moldova!”; - Abilități de descoperire a tinerelor talente, de creare și inițiere a istoriilor de succes; - Medierea psihologică a cadrului didactic, a copilului, a părintelui, a angajatului; - Eficientizarea raportului de fluidizare a relațiilor grădiniță-școală și școală – instituții superioare; - Permis de conducere, categoria B din 2012, conduc activ și permanent; - Aptitudini interculturale obținute prin studiul și deplasările în străinătate: Turcia, Polonia, România, Danemarca. - Competențe muzicale, interpretative și instrumentale (acordeon, pian); Ordine și distincții: - Decorată, prin decret prezidențial, cu distincția de Stat ”Meritul Civic”, 14.11.2014; - Diploma de onoare, acordată prin ord. Ministrului Educației nr. 906-C din 28.07.2011; - Alte 9 (nouă) diplome oferite de Consiliul Raional Căușeni și Direcția Învățămînt Căușeni; - Decorată cu Medalia ”Sfînta Cuvioasă Parascheva”, oferită de Mitropolia Moldovei; - Membru de onoare al Asociației Directorilor de Școli din România.